VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA VISIOON, MISSIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED

Need on väärtuseks kõiges, mida me teeme ja mille poole me püüdleme!

VISIOON

Viljandi Lasteaed Krõllipesa on laste, lastevanemate ja töötajate poolt hinnatud, looduskeskkonda hoidev ning kultuuritraditsioone kandev avatud ja kodune lasteaed, kus on rõõmsad, sisemiselt motiveeritud, rahulolevad ning kokkuhoidvad lapsed ja töötajad.

MISSIOON

Viljandi Lasteaed Krõllipesa on kaasaegset alusharidust pakkuv ning iga lapse individuaalsust arvestav lasteasutus, kus laste arendamine toimub koostöös peredega läbi tänapäevaste ja mänguliste tegevuste.

PÕHIVÄÄRTUSED

KODUTUNNE – meil on kodune, turvaline, hooliv ja usaldusväärne keskkond, mis arvestab laste eripära ja vajadustega.

AUSUS JA AUSTUS – me järgime üldtunnustatud käitumisreegleid ja üldinimlikke väärtusi ning suhtume lugupidavalt kaaslastesse enda ümber ja ümbritsevasse keskkonda.

SÕPRUS – me oskame leida ja hoida sõprussuhteid ning nendega arvestada; me oskame märgata, toetada ning meil on julgust sekkuda ja vajadusel abi paluda.

ISESEISEV MÕTLEMINE – me oleme loovad, ettevõtlikud, leidlikud ning meil on oskus ja julgus mõelda, arvamust avaldada ning vahel ka eksida.

TERVIS JA TERVISETEADLIKKUS – me tegutseme sotsiaalselt, vaimselt ja füüsiliselt turvalises keskkonnas ning väärtustame liikumist ja tervislikke eluviise (sh toitumine).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANDMEKAITSETINGIMUSED

Viljandi linna lasteaed Krõllipesa kui kohaliku omavalitsuse hallatav asutuse tegevus on avalik. Avaldame asutuse veebilehel informatsiooni meie tegevuse kohta, samuti pakutavate teenuste kohta. Meie dokumentidega saab tutvuda teabenõude esitamisel või Viljandi Lasteaed Krõllipesa veebilehel dokumendiregistri kaudu.

Andmekaitsetingimustega saab tutvuda SIIN