17.08.21

VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA ÕPPEKAVA

Viljandi Lasteaed Krõllipesa õppekava on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mis on koostatud koolieelse lasteasutuse seaduse, koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ning Viljandi Lasteaed Krõllipesa põhimääruse ja arengukava alusel. Lisaks on kasutatud riikliku õppekava juurde kuuluvaid õpetaja käsiraamatuid: "Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad," "Lapse arengu hindamine ja toetamine," "Üldoskuste areng koolieelses eas" ja "Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus." Lasteasutuse õppekava on õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, milles kajastuvad õppe- ja kasvatuskorralduse eesmärgid, põhimõtted, tööviisid, teemade ulatus, lapse arengu eeldatavad üldoskused ning kokkulepped. Õppekava tagab lastele igakülgse arengu, on paindlik ning toetab lapsevanemaid laste kodusel kasvatamisel ja õpetamisel. Vastavalt võimalustele ja vajadustele on õppekava muudetav, edasiarendatav ja täiustatav dokument. Kooli minev laps, kes on lasteaia õppekava läbinud on kooliküps ja elus hästi hakkama saav.

Tutvu Viljandi Lasteaed Krõllipesa õppekavaga (sh õppetöö korraldus, metoodikad, haridusliku erivajadusega lapse õppe korraldamise põhimõtted, laste arengu jälgimise ja sellest lapsevanemale tagasiside andmise põhimõtted).

Toimetaja: RIINA HEINPÕLD