2023/24 ÕPPEAASTA TEEMA, ÜLDEESMÄRGID 

Aasta teema: "Igaüks on iseenda moodi. Erinevuste rikkus" 

2023/24 õppeaasta üldeesmärgid  

 • Eesmärgistatud koostöö laste ja õpetajate vahel innustab lapsi tegevusi algatama, avastama, uurima, tegema koostööd ja tehtut mõtestama. 
 • Laps on algatusvõimeline, ettevõtlik, iseseisev ning suudab tegutseda koos kaaslastega. 
 • Toetame lapse arengut läbi põnevate mänguliste tegevuste, lapsekeskse metoodika kasutamise ja aktiivse liikumise. 
 • Laps saab loodusalaseid teadmisi, oskusi ja kogemusi erinevates õpikeskkondades. 
 • Digipädevuste ning robootika oskuste arendamine toimub integreerituna, lõimituna õppevaldkondade ja – tegevustega. 
 • Lapse arengu mitmekülgne ning järjepidev jälgimine ja toetamine kodu ja lasteasutuse koostöös. 
 • Huvigruppide kaasamine läbi erinevate koostöövormide toetab lapse arengut. 
 • Lasteaias on loodud lapse arengut toetav, avatud, mitmekülgne ning innustav õpi- ja kasvukeskkond. 
 • Lasteaias toimib tõhus meeskonnatöö, lähtutakse ühistest eesmärkidest ja põhimõtetest. 

Eesmärke toetavad tegevused

 • Läbi mängu ja mänguliste tegevuste õppimine ning laste arendamine. 
 • Koos tegemise väärtustamine. 
 • Digivõimaluste lõimimine õppetöösse. 
 • Laste suhteid ja käitumist reguleerivad rühmas ühiselt koostatud kokkulepped. 
 • Õues õppimine ja loodusmatkad. 
 • Laste loovuse toetamine. 
 • Koostöös lastevanematega erinevate ürituste, näituste ja väljapanekute korraldamine. 
 • Kaasaegse õpi- ja kasvukeskkonna loomiseks erinevate õpetamismeetodite kasutamine. 
 • Tervisepäevade ja terviseteemade käsitlemine. 
 • Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, mängu- ja õpikeskkonna kujundamisel rahvuslike elementide kasutamine. 
 • Laste arengu dokumenteerimine ühtsetel alustel. 
 • Lapsevanemate kaasamine õppe- ja kasvatusprotsessi. 
 • Koostööpartnerite kaasamine õppe- ja kasvatustegevustesse. 

Iga rühma õppeaasta eesmärgid kajastuvad rühma tegevuskavas ning on lapsevanemale rühmas ja e- õppekeskkonnas Stuudium kättesaadavad. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läbiv teema: 2024. aasta keskendub kultuurilisele mitmekesisusele.  

2024. aasta tutvustab Eestis elavate eri rahvaste mitmekesist kultuuri ja traditsioone ning Eesti oma unikaalseid kultuuriruume ja kogukondi. 

Kuu

Üritus/ ürituse sisu

Kuupäev/ periood

SEPTEMBER

Terepäev „Tere, lasteaed"  

T, 5.09 

Õuesõppe- ja metsanädal „Tere sügis" 

25. - 29.09 

Sügisene väljasõit "Ruunaraipe luidetele" 

K, 27.09 

Liikumispäev, maailma südamepäev 

R, 29.09 

OKTOOBER

Sügislaat 

K, 11.10 

NOVEMBER

Külalisteater "Lähen maale" 

R 3.11 

DETSEMBER

I advent, jõulurahu väljakuulutamine 

R, 1.12 

JAANUAR

Õuesõppe- ja metsanädal "Tere talv"  

15. - 19.01 

VEEBRUAR

 

Krõlli õppehoone 58. sünnipäev 

N, 1.02 

Eesti Vabariigi 106. aastapäev  

T, 20.02 

MÄRTS

Emakeelepäev 

N, 14.03 

APRILL

Õuesõppenädal „Tere kevad" 

15. - 18.04 

MAI

Lastekaitsepäev ja teater 

N, 31.05