KRÕLLIPESA LASTEAED tegutseb kahes õppehoones:

KRÕLLI ÕPPEHOONE - Aadress: Kagu 9, Viljandi, 71013
MÄNGUPESA ÕPPEHOONE - Aadress: Riia mnt. 30, Viljandi, 71010
Vaata Krõlli õppehoone virtuaaltuuri
Vaata Mängupesa õppehoone virtuaaltuuri

 

Viljandi Lasteaed Krõllipesa on ühtse organisatsioonina tegutsev koolieelne lasteasutus, mis asub 2 õppehoones (Krõll ja Mängupesa õppehoone), milles on 19 rühma, kohti 339-le lapsele. Lasteaia tegevuse eesmärgiks on võimaldada lastele hoidu ja alushariduse omandamist alates 1,5 eluaastast kuni koolikohustuse tekkimiseni. Tähtsal kohal on õuesõpe ja keskkonnakasvatus ning peame oluliseks arendada lastes mänguliselt eluks vajalikke MATIK- oskuseid, kasutades selleks valdkondade lõimitud õpet, kus kesksel kohal on loovus, probleemide lahendamine ja koostöö. Pöörame olulist tähelepanu laste liikluskasvatusele, mis on eesmärgistatud, süsteemne ja integreeritud protsess, mille tulemusena laps omandab ohutuks liiklemiseks vajalikud teadmised, oskused ja harjumused. Lasteaed on liitunud „Kiusamisest vaba lasteaed" metoodikaga, mille läbi luuakse kiusamist ennetav käitumiskultuur – üksteist arvestav ja kaasav suhe, hooliv, salliv ning austav suhtumine üksteisesse. Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku, kus toimub tervisedendamisalane tegevus ja on suunatud laste ning personali tervise parendamisele. Lasteaed on avatud uutele ja innovaatilistele ideedele ning tunneb rõõmu loovast tegevusest.