MIS ON HOOLEKOGU?

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteasutuse personaliga (Koolieelse lasteasutuse seadus).

HOOLEKOGU TÖÖ KORRALDAMINE

  • oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja;
  • õigus on saada lasteaia direktorilt ja linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni;
  • töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt 1 kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

HOOLEKOGU PÄDEVUS

  • kuulab lasteaia direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • teeb lasteaia direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja kaudu lasteaia direktori või õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  • otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või volikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi. 

LASTEAIA EESMÄRGID HOOLEKOGU TÖÖS

1. Lasteaia tegevuse toetamine läbi heategevuse.

2. Turvalise õpi- ja kasvukeskkonna täiendamine ning lastevanemate teadlikkuse tõstmine ja kaasamine ennetustöösse (rühmakoosolekud, info edastamine jne).

3. Õppe- ja kasvatustöö toetamine.

VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA ÜHISHOOLEKOGU LIIKMED 2021/22

Tonio Tamra Ühishoolekogu linnavolikogu esindaja tonio.tamra@gmail.com

Jana Seeba 

Ühishoolekogu esimees

janaseeba@gmail.com

Margus Suigusaar Ühishoolekogu aseesimees margus.suigusaar@gmail.com
Ott Kukk Krõlli õppehoone esindaja  ott.kukk@sjk.edu.ee
Liina Rebane Krõlli õppehoone esindaja liinarebane1@gmail.com
Agne Närripä Krõlli õppehoone esindaja agnenarripa@gmail.com
Liisi Mänd - Hein Mängupesa õppehoone esindaja liisi.mandhein@gmail.com
Sten Türk    Mängupesa õppehoone esindaja stenturk99@gmail.com
Kristel Sinmets Mängupesa õppehoone esindaja kristel861@hotmail.com
Renate Hunt Krõlli õppehoone õpetajate esindaja renate.hunt@krollipesa.ee
Reet Pajumägi

Mängupesa õppehoone õpetajate esindaja

reet.pajumagi@krollipesa.ee

 

KRÕLLI ÕPPEHOONE HOOLEKOGU LIIKMED 2021/22 õ.a.

Ott Kukk Naksitrallide rühma esindaja, hoolekogu esimees ott.kukk@sjk.edu.ee
Margus Suigusaar Pokude rühma esindaja, hoolekogu aseesimees margus.suigusaar@gmail.com
Maarja Zelinski Sipsikute rühma esindaja maarja.zelinski@gmail.com
Liina Rebane Lepatriinude rühma esindaja liinarebane1@gmail.com
Agne Närripä Muumide rühma esindaja agnenarripa@gmail.com
Marianne Vaagen Mõmmide rühma esindaja marianne.vaagen.001@mail.ee
Renate Hunt Õpetajate esindaja, protokollija renate.hunt@krollipesa.ee

 

MÄNGUPESA ÕPPEHOONE HOOLEKOGU LIIKMED 2021/ 22 õ.a.

Jana Seeba

Õunakeste rühma esindaja, hoolekogu esimees

janaseeba@gmail.com

Kristel Sinimets Männikäbide rühma esindaja, hoolekogu aseesimees kristel861@hotmail.com
Kristina Kalmus Kuusekäbide rühma esindaja kristina.kalmus2@gmail.com
Mikk Kõomägi  

Kaseurbade rühma esindaja

koomagi.mikk@gmail.com
Gelli Jõe Pajutibude rühma esindaja gellijoe6@gmail.com
Kertu Reinsalu Tammetõrude rühma esindaja kertu.reinsalu@mail.ee
Mariell Lumiste Lepakäbide rühma esindaja mariell.lumiste@gmail.com
Krista Kase Pähklite rühma esindaja krista07@hot.ee
Margit Arras Pihlamarjade rühma esindaja margitarras@gmail.com
Marja-Liina Talimaa Kastanite rühma esindaja, protokollija marjaliina@hotmail.com
Liisi Mänd - Hein Vahtraninade rühma esindaja liisi.mandhein@gmail.com
Sten Türk Pirnikeste rühma esindaja stenturk99@gmail.com
Riin Heinsaar Pärnaõite rühma esindaja riinheinzaar@icloud.com
Reet Pajumägi Õpetajate esindaja reet.pajumagi@krollipesa.ee