3.01.24

Viljandi Lasteaed Krõllipesa arengukava 2024 – 2028 koostamisel on lähtutud järgmistest suunisdokumentidest: koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹, Viljandi linna arengustrateegia 2035+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2022 – 2028 lasteaia sisehindamise aruanne 2021 – 2023 ja 09.03.2023.a. läbiviidud arengukava ideekorje kokkuvõte. Sellest tulenevalt määratakse arengukavas lasteaia arengu eesmärgid ja põhisuunad, et tagada asutuse tulemuslik toimimine ja jätkusuutlik areng.

Arengukava sisaldab kõige olulisemaid muutusi õppeasutuse kõikides valdkondades. Lasteaia missioon, visioon ning põhiväärtused on kokku lepitud kõigi huvigruppide osalusel, need on võetud aluseks lõppeval arenguperioodil tegutsedes ning on kooskõlas uue arengukava perioodi eesmärkidega.

Arengukava eesmärkide seadmisel on lähtutud koolieelse lasteasutuse seaduses seatud ülesannetest, koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava eesmärkidest, lasteaia eelmise arengukava perioodi (2021 – 2023) sisehindamisest, sealhulgas rahulolu ja temaatilistest küsitlustest ning ühistest aruteludest kõikide huvigruppidega.

Arengukava koostamisel on arvestatud lisaks järgmiste dokumentidega: - Viljandi maakonna arendusstrateegia 2035 - Eesti haridusvaldkonna arengukava 2021 – 2035 Arengukava koostamisse olid kaasatud kõik lasteaiaga seotud huvigrupid. Arengukava ideekorjes osalesid lapsed, hoolekogu, koostööpartnerid linna haridusasutustest ja erinevatest organisatsioonidest, Viljandi linnapea ja linnavalitsuse ametite esindajad, lasteaia õpetajad, töötajad. Arengukava koostamise protsessi juhtis lasteaia juhtkond koostöös MTÜ Pro Consensio-ga.

Arengukavas määratletakse pikaajalised eesmärgid, millest lähtutakse lasteaia igapäevases tegevuses. Visiooni saavutamine toimub nelja valdkonna kaudu: õppe- ja kasvatustegevus; eestvedamine ja personalijuhtimine; koostöö huvigruppidega; ressursside juhtimine.

Viljandi Lasteaia Krõllipesa arengukavaga saate tutvuda SIIN

Toimetaja: RIINA HEINPÕLD