19.04.21

 

Arengukava on dokument, mis määrab lasteaia arenduse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks kuni aastani 2023 ning arengukava uuendamise korra. Arengukava ülesanne on tagada lasteaia tasakaalustatud areng ning juhtimise järjepidevus. Arengukava on tihedalt seotud lasteaia õppekavaga ja sisehindamise korraga ning on abiks püstitatud eesmärkide ja tegevuste pidevaks ning sihikindlaks elluviimiseks. Arengukava on aluseks lasteaia aasta tegevuskava ja eelarve koostamisel.

Viljandi Lasteaed Krõllipesa (edaspidi lasteaed) arengukavas lähtume järgmistest dokumentidest: lasteaia sisehindamise aruanne 2017–2020 ja õppekava, Viljandi linna arengukava aastateks 2020‑2025 ja 2020. aasta kevadel läbi viidud lasteaia SWOT-analüüs.

Arengukava koostamise protsessis osalesid Viljandi Lasteaed Krõllipesa õpetajad, töötajad, hoolekogu ning hoolekogu eestvedamisel lastevanemate fookusgrupp. Kaasatud olid Viljandi Päevakeskuse laste ja perede osakonna tugispetsialistid ning Viljandi linnavalitsuse haldusamet, infotehnoloogiateenistus ja haridus- ja kultuuriamet.

Viljandi Lasteaia Krõllipesa arengukavaga saate tutvuda SIIN

Toimetaja: RIINA HEINPÕLD