VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA VISIOON, MISSIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED

Need on väärtuseks kõiges, mida me teeme ja mille poole me püüdleme!

VISIOON

Viljandi Lasteaed Krõllipesa on laste, lastevanemate ja töötajate poolt hinnatud, looduskeskkonda hoidev ning kultuuritraditsioone kandev avatud ja kodune lasteaed, kus on rõõmsad, sisemiselt motiveeritud, rahulolevad ning kokkuhoidvad lapsed ja töötajad.

MISSIOON

Viljandi Lasteaed Krõllipesa on kaasaegset alusharidust pakkuv ning iga lapse individuaalsust arvestav lasteasutus, kus laste arendamine toimub koostöös peredega läbi tänapäevaste ja mänguliste tegevuste.

PÕHIVÄÄRTUSED

KODUTUNNE – meil on kodune, turvaline, hooliv ja usaldusväärne keskkond, mis arvestab laste eripära ja vajadustega.

AUSUS JA AUSTUS – me järgime üldtunnustatud käitumisreegleid ja üldinimlikke väärtusi ning suhtume lugupidavalt kaaslastesse enda ümber ja ümbritsevasse keskkonda.

SÕPRUS – me oskame leida ja hoida sõprussuhteid ning nendega arvestada; me oskame märgata, toetada ning meil on julgust sekkuda ja vajadusel abi paluda.

ISESEISEV MÕTLEMINE – me oleme loovad, ettevõtlikud, leidlikud ning meil on oskus ja julgus mõelda, arvamust avaldada ning vahel ka eksida.

TERVIS JA TERVISETEADLIKKUS – me tegutseme sotsiaalselt, vaimselt ja füüsiliselt turvalises keskkonnas ning väärtustame liikumist ja tervislikke eluviise (sh toitumine).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANDMEKAITSETINGIMUSED

Viljandi linna lasteaed Krõllipesa kui kohaliku omavalitsuse hallatav asutuse tegevus on avalik. Avaldame asutuse veebilehel informatsiooni meie tegevuse kohta, samuti pakutavate teenuste kohta. Meie dokumentidega saab tutvuda teabenõude esitamisel või Viljandi Lasteaed Krõllipesa veebilehel dokumendiregistri kaudu.

Andmekaitsetingimustega saab tutvuda SIIN

 

RIIKLIK JÄRELEVALVE

Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes sõltumata nende omandivormist. Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust kompleksselt või üksikküsimustes. Viljandi õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonnas Lääne piirkonna (Viljandi, Pärnu ja Saare maakond) eksperdi kontaktandmed:

Pärje Ülavere 

Parje.Ylavere@hm.ee

mobiiltelefon 5346 4448

lauatelefon 735 0167

(Tõnismägi 11, Tallinn)

Riikliku ja haldusjärelevalve korraldust ja läbiviimist õppeasutuses reguleerib

 

TEENISTUSLIK JÄRELEVALVE

Teenistuslikku järelevalvet teostab Viljandi Linnavalitsus.

Kontaktid:

Jaak Raie

Haridus- ja Kultuuriameti juhataja

435 4763

5200841

jaak.raie@viljandi.ee

---------------------------------------------------------------------------------------------------

VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA RUUMIDE RENTIMINE

Viljandi Linnavalitsuse 07.01.2013 määruse nr 1 "Viljandi linna haridusasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise põhimõtted" alusel on alates 13.10.2020 a kehtestatud Viljandi Lasteaed Krõllipesa ruumide rentimisel järgmised hinnad:

Mängupesa õppehoone

1. Muusikasaali ja võimla kasutamine 1 tund (60 minutit)  - 10 eurot.

2. Kunstitoa kasutamine 1 tund (60 minutit) - 7 eurot.

3. Nutitoa (robootikatuba) kasutamine 1 tund (60 minutit) - 7 eurot.

4. Tunnetustoa kasutamine 1 tund (60 minutit) - 16 eurot.

5. Muusikatoa kasutamine 1 tund (60 minutit) - 7 eurot.

6. Söögisaali kasutamine 1 tund (60 minutit) - 20 eurot.

7. Nõupidamiste ruumi kasutamine 1 tund (60 minutit) - 6 eurot.

8. Mänguväljaku ja õuepaviljoni kasutamine Krõllipesa lasteaias käiva lapse sünnipäeva pidamiseks 1 tund 20 eurot, 2 tundi 40 eurot, 3 tundi 50 eurot.

Krõlli õppehoone

1. Muusikasaali kasutamine 1 tund (60 minutit)  - 10 eurot.

2. Abiruumi kasutamine linna allasutustele 1 tund (60 minutit) - 5 eurot.

3. Mänguväljaku ja õuepaviljoni kasutamine Krõllipesa lasteaias käiva lapse sünnipäeva pidamiseks 1 tund 20 eurot, 2 tundi 40 eurot, 3 tundi 50 eurot.

TÄPSEMA HINNAKIRJAGA SAATE TUTVUDA: 

Ruumide kasutusse andmise hinnad ja tasuliste teenuste hindade kehtestamine