VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA VISIOON, MISSIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED

VISIOON

Viljandi lasteaed Krõllipesa on laste, lastevanemate ja töötajate poolt hinnatud,
looduskeskkonda hoidev ning kultuuritraditsioone kandev lasteaed, kus on rõõmsad,
sisemiselt motiveeritud, rahulolevad ning kokkuhoidvad lapsed ja töötajad.

MISSIOON

Viljandi lasteaed Krõllipesa on kodune, peresid toetav, avatud, individuaalsust arvestav
lasteaed (õppeasutus), kus koostöös peredega toimub laste arendamine läbi mänguliste
tegevuste.

PÕHIVÄÄRTUSED

Kodutunne - meil on kodune, turvaline, hooliv ja usaldusväärne keskkond, mis arvestab
laste eripära ja vajadustega.

Ausus ja austus - me järgime üldtunnustatud käitumisreegleid ja üldinimlikke väärtusi ning
suhtume lugupidavalt kaaslastesse enda ümber ja keskkonda.

Sõprus - me oskame leida ja hoida sõprussuhteid ning nendega arvestada; me oskame
märgata, toetada ning meil on julgust sekkuda ja vajadusel abi paluda.

Iseseisev mõtlemine - me oleme loovad, ettevõtlikud, leidlikud ning meil on oskus ja julgus
mõelda, arvamust avaldada ning eksida.

Tervis ja terviseteadlikkus - me tegutseme sotsiaalselt, vaimselt ja füüsiliselt turvalises
keskkonnas ning väärtustame tervislikke eluviise (sh toitumine).

Need on väärtuseks kõiges, mida me teeme ja mille poole me püüdleme!

 

ANDMEKAITSETINGIMUSED

Viljandi linna lasteaed Krõllipesa kui kohaliku omavalitsuse hallatav asutuse tegevus on avalik. Avaldame asutuse veebilehel informatsiooni meie tegevuse kohta, samuti pakutavate teenuste kohta. Meie dokumentidega saab tutvuda teabenõude esitamisel või Viljandi Lasteaed Krõllipesa veebilehel dokumendiregistri kaudu.

Andmekaitsetingimustega saab tutvuda SIIN

 

RIIKLIK JÄRELEVALVE

Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes sõltumata nende omandivormist. Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust kompleksselt või üksikküsimustes. Viljandi õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonnas Lääne piirkonna (Viljandi, Pärnu ja Saare maakond) eksperdi kontaktandmed:

Pärje Ülavere 

Parje.Ylavere@hm.ee

mobiiltelefon 5346 4448

lauatelefon 735 0167

(Tõnismägi 11, Tallinn)

Riikliku ja haldusjärelevalve korraldust ja läbiviimist õppeasutuses reguleerib

 

TEENISTUSLIK JÄRELEVALVE

Teenistuslikku järelevalvet teostab Viljandi Linnavalitsus.

Kontaktid:

Tiivi Tiido

Haridus- ja Kultuuriameti juhataja

435 4763

527 3708

tiivi.tiido@viljandi.ee