Viljandi Lasteaed Krõllipesa Krõlli õppehoone kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku alates 2004 aastast. Osaleme paikkondliku ja vabariikliku tervisedenduslike programmide koostamisel ja elluviimisel.

Krõlli õppehoone asub looduslikult kaunis kohas, mida kasutame õppe- ja kasvatustegevustes ning tervist edendavates tegevustes (lähedal asuvad paisjärv, mänguväljak ja Valuoja org). Meie lasteaia õppe- ja kasvatustöö tegevused on tihedalt seotud kohaliku looduse ja  tervise teemadega. Tervist edendavate tegevuste läbiviimiseks ja arenduseks on koostatud  tervisedenduse arengukava, mille põhimõtted ning printsiibid on seotud  Viljandi Lasteaed Krõllipesa ja Viljandimaa TEL arengukavaga.

Tervisedenduse meeskonna ülesandeks on:

 • Järjepidev laste, lapsevanemate ja kolleegide innustamine tervislike eluviiside järgimiseks ning isiklik eeskuju tervislike eluviiside propageerimisel.
 • Lasteaia tervistedendava töö kavandamine, analüüsimine ja hindamine nii pikemas kui lühemas perspektiivis (arengukava, tervisedenduse tegevuskava, õppeaasta tegevuskava).
 • Personali ja lastevanemate kaasamine lasteaia tervisedendusse.
 • Tervistedendavate ürituste kavandamine, ettevalmistamine ja läbiviimine nii lastele kui ka personalile.

KRÕLLI ÕPPEHOONE TEL MÕTTEKODA 

Krõlli õppehoone TEL mõttekoda juhib: Urve Roots

Krõlli õppehoone TEL mõttekoja liikmed on: Margit Suurmets, Renate Hunt, Riina Heinpõld, Tiina Künapu, Tiiu Rebane, Viivika Tsäro, Aime Kattai, Anneli Veere, Aime Pärt, Ly Ant, Mare Tõnisson, Astrid Lillemägi.

MISSIOON

Krõlli õppehoone personal toetab igati lapse arengut ja  kasvamist mängu kaudu, arvestab  individuaalsusega   ning hoiab ja tugevdab  tervist. 

VISIOON

Loome lasteaias positiivse ja meeldiva õhkkonna, kus lapsed, personal ja lapsevanemad tunnevad ennast hästi.

EESMÄRGID

 1. Laste tervislike  eluviiside kujundamine ja kinnistamine.
 2. Lasteasutuse personal võtab osa laste kehalise aktiivsuse edendamisest, kaasates sellesse lapsevanemaid.
 3. Oleme huvitatud ja tagame laste otstarbeka toitlustamise korraldamise rühmades. 

KRÕLLI ÕPPEHOONE TERVISEMEESKONNA PÕHIVÄÄRTUSED

 • Hoolivus ja sõbralikkus;
 • Usaldus;
 • Koostöö ja avatus;
 • Lapsekesksus ja inimlikkus;
 • Sallivus ja paindlikkus;
 • Tervislik elu.

Erinevad tegevused läbi aasta, mis kajastuvad õppeaasta ürituste plaanis:

 1. Loodusliikumine – õues õppimise nädalad, aastaaja matkad;
 2. Ohutu keskkond õues, toas, liikluses;
 3. Kevadine spordi- ja liikluspäev lastele;
 4. Tervisenädalad, milles kajastuvad erinevad teemapäevad nagu salatipäev, leivapäev, piimapäev jne;
 5. Tervislik toitumine, söömiskultuur, kasulike toitumisharjumuste kujundamine;
 6. Väljasõidud loodusesse;
 7. Vastlapäev;
 8. Perespordipäev;
 9. Teavitustegevus lastevanematele.

Huvitavad teviselingid

MTÜ Viljandimaa Tervist Edendavad Lasteaiad blogi

Viljandimaa tervisedenduse koduleht

Tervise Arengu Instituut

Riiklik tervisedenduse info

Tervislik toitumine