2011/ 12 õ. a. viidi Krõlli lasteaias SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel läbi projekt  "Õpime loodusest"

Projekti eesmärgid olid:

1. Tõsta laste ja lastevanemate teadmisi taimede ja puude elustikust.

2. Anda lastele edasi palju huvitavat taimede ja puude kohta.

3. Tunnetada koos lastega looduse rütmi, mille tajumine saab lapses tekkida ainult oma kogemuste teel ehedas looduskeskkonnas. Tegutsemine  looduses ja ehedas keskkonnas võimaldab rakendada nii avastust-, probleem- kui ka aktiivõpet ja lapsed saavad vastuse oma küsimustele, millal, kus ja miks tal seda tarvis on teada ja osata ning kuidas oma teadmisi ja oskusi ellu rakendada.

4. Lisaks rikkalikele teadmistele ja praktilistele kogemustele võimaldab õues õppimine saada hulgaliselt emotsioone ja pakub lastele kaaslastega suhtlemise ning sotsiaalse käitumise kogemusi.

Projekti raames korraldati lastele, lastevanematele ja õpetajatele erinevaid üritusi:

·    Krõlli lasteaia lastele ja nende vanematele väljasõit Pokumaale, kus läbiti programm „Kuidas õppida vaatlema?"

·   Väljasõit Heimtalisse, kus lapsed ja õpetajad osalesid sealsete juhendajatega õppeprogrammis „Loodus meie ümber" ja valmisid mitmed loodusteemalised õppevahendid ning loodi lasteaia õuealale õppe- ja mängurada.

Õueala taimede ja puude õppe- ja mängurada"

Õuealakaart

Kirjeldus: 

Õppe- ja mängurada paikneb Viljandi linnas, lasteaed Krõlli õuealal. Rada on mõeldud 5 - 7 aastastele lastele, kuid seda võivad kasutada ka nooremad lapsed. Õpperada on jalgsi läbitav, olenemata ilmastikuoludest. Rajal on 20 vaatluspunkti, mis on märgistamata. Kasutatakse ajutisi märgistusi. Õpperada saab läbib kogu lasteaia õueala kellaosuti suunas. Raja läbimist on võimalik muuta vastavalt teemale ja aastaajale või tegutsedes põhjalikumalt ühes vaatluspunktis. Vaatluspunkides saab vaadelda, uurida, katsetada, mängida, arutlusi korraldada, joonistada jne. Õppe- ja mänguraja uurimisretked toimuvad igal aastaajal. Projekti käigus leidisime, et võikime juurde lisada ka Mulgi keelt ja kultuuri tutvustavaid tegevusi. Seepärast koostasime 5-7 aastastele lastele lisamaterjali, kus on pearõhk Mulgi keelt ja kultuuri tutvustavatel tegevustel. Lapsed on omandanud teadmisi lasteaia õuealal leiduvatest puudest, taimedest ja objektidest ning oskavad tunnetada loodust erinevate meeltega. Õppe- ja mängurada kasutavad oma õppetegevuste läbiviimisel kõik Krõlli lasteaia õpetajad.

Lasteaed Krõll õueala taimede ja puude õppe- ja mängurada
Projekti käigus koostati, kujundati ja süstematiseeriti 2 õpimappi:

·         „Õueala taimede ja puude õppe- ja mängurada"

·         „Ülesannete kogum õuetegevuste läbiviimiseks."

Õpimappidest leiduvat infot kasutatakse õppetegevuste läbiviimisel. Õpimappe kasutavad Krõlli lasteaia personal ja vajadusel Viljandi linna lasteaednikud.

Meeldivate kohtumisteni ja õpime loodusest!