KIK PROJEKT "Viljandi Lasteaed Krõllipesa õppeprogrammide läbiviimine 2020/21 õppeaastal"

Projekti kestvus: september 2020 – märts 2021

Projekti juhtis: õpetajad Tiiu Rebane, Annika Loodus koos õuesõppe meeskonna ja koolirühma õpetajatega.

Projektis osalesid 6 - 7 aastased lapsed 4 rühmast: Pokud, Männikäbid, Pajutibud, nende õpetajad, õpetaja assistendid/abid, muusika- ja liikumisõpetajad.  Kahjuks jäi Pärnaõie rühmal programmis osalemine koroonapiirangute tõttu ära.

PROJEKTI EESMÄRGID:

 • Läbi kogemus-tegevuslike aktiivõppeprogrammide anda lastele teadmisi erinevate looma- ja linnuliikide eluvaldustest, eluviisidest ning kujundada arusaama looduse hoidmise ja kaitsmise vajalikkusest.

PROJEKTI TEGEVUSED

2020 a. september:

1. Viljandi Lasteaed Krõllipesa Pokude rühm läbis Tartu loodusmaja õppeprogrammi "Lemmikloomad." Lapsed kohtusid erinevate lemmikloomadega, toitsid neid. Lisaks värvisid pilte lemmikloomadest, täitsid töölehti ja mängisid teemaga seotud mänge.

Tulemused:

 • Lapsed tunnevad paremini erinevaid lemmikloomi ja teavad, kuidas nende eest hoolitseda, unustamata ka loodushoidu.

2. Viljandi Lasteaed Krõllipesa Pärnaõite rühma lastele oli projekti järgi plaanitud Lilli Looduskeskuse MTÜ õppeprogrammi "Päev talus" läbiviimine, kuid kahjuks jäi see koroonapiirangute tõttu ära.

2021 a. jaanuar:

 1. Viljandi lasteaed Krõllipesa rühmad Männikäbid ja Pajutibud läbisid Kabli Külastuskeskuse programmi "Ööelu metsas." Läbi jalutuskäigu metsas anti lastele teadmisi lindude ja loomade elust talvel ja nende erinevatest meeltest. Jalutuskäigul hämaras metsas õpiti tundma loomi ja linde, kes on aktiivsed öisel ajal ning lapsed said teada, kuidas on nad selleks kohanenud. Läbi erinevate mängude kinnistati teadmisi meeltest – kuulmisest, haistmisest, nägemisest, maitsmisest, kompimises ning said teada millised neist on ühel või teisel loomal/ linnul paremini arenenud. Lisaks mängiti palju erinevaid mänge, kus lapsed said kasutada oma tundemeeli.

Tulemus:

 • Lapsed õppisid paremini tundma loomade ja lindude elu talvisel ajal, said teada, missugused meeled on neil kõige paremini arenenud ning kui tähtis on loodushoid ja looduses käitumine.

FOTOD ÜRITUSTEST:

Pokud Tartu Loodusmajas

Männikäbide ja Pajutibude rühm Kabli Külastuskeskuses, õppeprogrammi "Ööelu metsas" läbimine

*****************************************************************************************************************

KIK PROJEKT "Viljandi Lasteaed Krõllipesa õppeprogrammide läbiviimine 2019/20 õppeaastal"

Projekti kestvus: september 2019 – november 2019

Projekti juhtis õpetajad Tiiu Rebane, Lia Habakukk koos õuesõppe meeskonnaga.

Projektis osalesid 6 - 7 aastased lapsed 3 rühmast: Pokud, Tammetõrud, Lepakäbid, nende õpetajad, õpetaja assistendid/abid, muusika- ja liikumisõpetajad.  

Projekti eesmärgid:

Läbi kogemus- tegevuslike aktiivõppeprogrammide anda lastele teadmisi  looduse liigirikkusest (taimed, loomad, kalad),  aidata lastel paremini mõista inimese  ja looduse vahelist seost  ning kujundada arusaamist  looduse hoidmise ja kaitsmise vajalikkusest.

Projekti tegevused

 • 2019 a. september:
 1. Mängupesa õppehoone Tammetõrude ja Lepakäbide rühma lapsed läbisid Järvemuuseumi õppeprogrammi "Kalad". Lapsed said läbi programmi teha erinevaid tegevusi: kalamulaaži ja akvaariumikalade vaatlus, kalateemalise pusle kokkupanek, käeline tegevus kalade eripära kinnistamiseks ja parvesõidul järveelustiku uurimine ja vee puhtuse määramine.
 • 2019 a. september:
 1. Krõlli õppehoone Pokude rühm läbis RMK Elistvere loomapargi õppeprogrammi "Mõned suurest loomariigist". Õppeprogrammi käigus vaatlesid lapsed loomapargis elavaid kiskjaid, said teada nende osast ja tähtsusest looduses, nende liigikaaslaste elust metsas ja toiduahelast.

Projekti tulemus:

 1. Lapsed tunnevad paremini järveelustikku, oskavad nimetada levinumaid kalaliike, teavad nende eripära võrreldes maismaaloomadega ning saavad aru veekogu puhtuse olulisusest.
 2. Lastel on teadmised metsloomade elust, tähtsusest looduses ja toiduahelast ning teavad kuidas loomad käituvad neile omases keskkonnas.

FOTOD ÜRITUSTEST:

Järvemuuseumis 3.09.2019

Elistvere loomapargis 11.09.2019

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Blue-Bot haridusrobotite õpitoad koolieelikutele

10. ja 17. oktoobril 2017 toimusid Viljandi Lasteaed Krõllipesas Blue-Bot haridusrobotite õpitoad koolieelikutele. Krõllipesa õpetajad Merike Moks, Annika Loodus ja Kätlin Väli viisid läbi näidistegevusi Midrimaa ja Karlssoni lasteaedade 5 – 7 aastastele.

Eelnevalt olid lapsed valmistanud mängualuse jaoks teemakohased pildid, mis õpituppa kaasa võeti. Kui robotitega oli tuttavaks saadud, algas eesmärgistatud tegevus mängualusel, vastavalt iga rühma nädalateemale ja -eesmärkidele.

Tegevused õpitubades lõppesid erinevate mängude katsetamise ja läbimängimisega.

Projekt toimus üleeuroopalise programmeerimisnädala CodeWeek raames ja seda rahastas HITSA.

Fotod tegevustest - CodeWeek2017

https://drive.google.com/drive/folders/1_3fN2xSUNZVNFBgPFP78pfvPq0YF1jry?usp=sharing&ts=5a1c30a2

 

*****************************************************************************************************************

PROJEKT "PROGETIIGRI SEADMETE (BLUE-BOTI) KASUTAMINE ÕPPETEGEVUSTES"

Projekti kestvus: 2017 a. september – 2018 a. veebruar. 

Projekti juhivad: Riina Heinpõld,  Merike Moks, Kätlin Väli, Renate Hunt, Tiina Künapu, Annika Loodus, Hele Saar.

Projektis osalevad: 5 - 7 aastased lapsed  nende õpetajad ja õpetaja assistendid/abid. 

Projekti eesmärgid:

 • Kaasaegsete õppevahendite tutvustamine eesmärgiga muuta õppetegevused huvitavamaks ja mitmekesisemaks.
 • Laste ja õpetajate huvi äratamine infotehnoloogia valdkonna vastu.
 • Laste loogilise mõtlemise, matemaatiliste- ja eneseväljendusoskuste ning meeskonnatöö arendamine.

Projekti tegevuskava

1. Blue-boti seadmete soetamine.

2. Blue-boti lõimimine õppe- ja kasvatustegevustesse: matemaatika, keel ja kõne, kunst, mina ja keskkond.

3. Blue-boti tundma õppimine. Käivitamine, nuppude funktsioonid, kuidas koostada programmi. Etteantud ülesande järgi blue-boti programmeerimine ja katsetamine.

4. Blue-boti lõimimine keel ja kõne valdkonnaga. Teemamatil loo välja mõtlemine, blue.boti programmeerimine ja koos robotiga loo jutustamine.

5. Blue-boti abil tähematil tähtedest sõnade moodustamine ja roboti programmeerimine neid täheruute läbima.

6. Blue-boti lõimimine kunstiga. Laste grupid mõtlevad välja oma teemamati ja joonistavad selle õigete mõõtmetega paberile. Programmeerivad roboti ja jutustavad koos robotiga loo.

7. Blue-boti lõimimine matemaatikaga. Arvumatil roboti suunamine läbi kindlate arvude Nt. arvude järjestamine, (paaris ja paaritud arvud), numbrite järjestamine jne. Tehete matil roboti suunamine läbi kindla vastusega tehete ruutude.

8. Blue-boti teaduspäevad "Muna õpetab kana" (esitlused lastevanematele), kahe õppehoone vahelised teadusvõistlused: ülesannete täitmine ja loomine, takistuste läbimine jm.

Õpijuhised, tunnikavad, näited, pildid (Pihlamarjad)

Õpijuhised, tunnikavad, näited, pildid (Pokud)

Kogemused, tunnikavad, pildid (Pajutibud)