16.09.20

VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA ÕPPEKAVA

Viljandi Lasteaed Krõllipesa õppekava on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mis on koostatud koolieelse lasteasutuse seaduse, koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ning Viljandi Lasteaed Krõllipesa põhimääruse ja arengukava alusel. Lisaks on kasutatud riikliku õppekava juurde kuuluvaid õpetaja käsiraamatuid: "Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad," "Lapse arengu hindamine ja toetamine," "Üldoskuste areng koolieelses eas" ja "Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus." Lasteasutuse õppekava on õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, milles kajastuvad õppe- ja kasvatuskorralduse eesmärgid, põhimõtted, tööviisid, teemade ulatus, lapse arengu eeldatavad üldoskused ning kokkulepped. Õppekava tagab lastele igakülgse arengu, on paindlik ning toetab lapsevanemaid laste kodusel kasvatamisel ja õpetamisel. Vastavalt võimalustele ja vajadustele on õppekava muudetav, edasiarendatav ja täiustatav dokument. Kooli minev laps, kes on lasteaia õppekava läbinud on kooliküps ja elus hästi hakkama saav.

Tutvu Viljandi Lasteaed Krõllipesa õppekavaga (sh õppetöö korraldus, metoodikad, haridusliku erivajadusega lapse õppe korraldamise põhimõtted, laste arengu jälgimise ja sellest lapsevanemale tagasiside andmise põhimõtted).

 

VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA 2020/21 ÕPPEAASTA TEEMA, ÜLDEESMÄRGID JA ÜLDEESMÄRKE TOETAVAD TEGEVUSED

Aasta teema:„Heade mõtete ja tegudega muudame iseennast ja maailma" 

2020/21 ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRGID

Vastavalt lasteaia arengustrateegiale, eelmise õppeaasta töö analüüsile ja sisehindamise tulemustele on 2020/21 õppeaasta üldeesmärgid järgmised:

1. Kasutame ümbritseva maailma tundma õppimiseks loovust, digivõimalusi ja teisi arendavaid meetodeid.

2. Laps on algatusvõimeline, ettevõtlik, iseseisev ning suudab tegutseda koos kaaslastega.

3. Lasteaias on loodud lapse arengut toetav, avatud, mitmekülgne ning innustav õpi- ja kasvukeskkond.

4. Lapse arengu mitmekülgne ning järjepidev jälgimine ja toetamine kodu ja lasteasutuse koostöös.

5. Huvigruppide kaasamine läbi erinevate koostöövormide toetab laste arengut.

6. Koostööpartnerite kaasamine on muutnud õppe- ja kasvatustegevused mitmekesiseks.

ÜLDEESMÄRKE TOETAVAD TEGEVUSED:

 • Digivõimaluste lõimimine õppetöösse.
 • Läbi mängu ja mänguliste tegevuste õppimine ning laste arendamine.
 • Koos tegemise väärtustamine.
 • Laste arengu dokumenteerimine toimub ühtsetel alustel.
 • Avatud  koostöö lastevanematega - lapsevanemate kaasamine õppe- ja kasvatusprotsessi.
 • Laste suhteid ja käitumist reguleerivad rühmas ühiselt koostatud kokkulepped.
 • Õues õppimine ja loodusmatkadel osalemine lasteaia lähiümbruses.
 • Laste loovuse toetamine.
 • Koostöös lastevanematega erinevate ürituste, näituste ja väljapanekute korraldamine.
 • Turvalise ja kaasaegse õpi- ja kasvukeskkonna loomiseks erinevate õpetamismeetodite kasutamine
 • Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, mängu- ja õpikeskkonna kujundamisel rahvuslike elementide kasutamine.
 • Tervisepäevade ja terviseteemade käsitlemine.
 • Koostööpartnerite kaasamine õppe- ja kasvatustegevustesse.

Iga rühma õppeaasta eesmärgid kajastuvad rühma tegevuskavas ning on lapsevanemale kättesaadavad Stuudiumi keskkonna TERA-s.

 

Toimetaja: RIINA HEINPÕLD