10.02.20

VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA ÕPPEKAVA

Viljandi Lasteaed Krõllipesa õppekava on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mis on koostatud koolieelse lasteasutuse seaduse, koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ning Viljandi Lasteaed Krõllipesa põhimääruse ja arengukava alusel. Lisaks on kasutatud riikliku õppekava juurde kuuluvaid õpetaja käsiraamatuid: "Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad," "Lapse arengu hindamine ja toetamine," "Üldoskuste areng koolieelses eas" ja "Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus." Lasteasutuse õppekava on õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, milles kajastuvad õppe- ja kasvatuskorralduse eesmärgid, põhimõtted, tööviisid, teemade ulatus, lapse arengu eeldatavad üldoskused ning kokkulepped. Õppekava tagab lastele igakülgse arengu, on paindlik ning toetab lapsevanemaid laste kodusel kasvatamisel ja õpetamisel. Vastavalt võimalustele ja vajadustele on õppekava muudetav, edasiarendatav ja täiustatav dokument. Kooli minev laps, kes on lasteaia õppekava läbinud on kooliküps ja elus hästi hakkama saav.

Tutvu Viljandi Lasteaed Krõllipesa õppekavaga (sh õppetöö korraldus, metoodikad, haridusliku erivajadusega lapse õppe korraldamise põhimõtted, laste arengu jälgimise ja sellest lapsevanemale tagasiside andmise põhimõtted).

 

VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA 2019/2020 ÕPPEAASTA TEEMA, MÄRKSÕNAD JA ÜLDEESMÄRGID 

Aasta teema: Mängides ja avastades terveks, targaks ja hoolivaks"

Õppeaasta märksõnad

 • Laps kui aktiivne osaleja õppeprotsessis.
 • Läbi mänguliste tegevuste uurime, avastame ja loome.
 • Laste suurem liikumisaktiivsus ja õues viibimine iga ilmaga - terve ja sportlik laps.
 • Keskkonnateadlikkusest lähtuv lasteaia areng  - projektitegevuste läbiviimine, praktiliste õuetegevuste läbiviimine. Uue KIK projekti esitamine.
 • Digivahendite kasutamine õppetegevustes.
 • Lapse individuaalse arengu ja arengulise erivajaduse toetamine.
 • Kiusamisvaba tegevuse jätkumine ja laienemine rühmades.
 • Avastamisrõõmu pakkuv ja uudishimu ergutav õpi- ja mängukeskkond.
 • Infovahetus erinevate huvigruppidega.
 • Kodu ja lasteasutuse koostöö.
 • Meeskonnatöö olulisus lasteaia arengus - hea meeskonnatöö, koostöö, head suhted.
 • Tervise edendamine.
 • Lasteaia hea maine. 

2019/2020 õppeaasta üldeesmärgid

 1. Vastavalt lasteaia arengustrateegiale, eelmise õppeaasta töö analüüsile ja sisehindamise tulemustele on 2019/2020 õppeaasta üldeesmärgid järgmised:Toetame lapse arengut läbi mänguliste tegevuste, lapsest lähtuva metoodika kasutamise ja aktiivse liikumise. 
 2. Lapse individuaalsete vajaduste ning võimete märkamine koostöös lastevanemate ja tugispetsialistidega.
 3. Lasteaias on loodud mitmekülgset arengut soodustav ning turvaline õpi- ja mängukeskkond.
 4. Personal on kaasatud lasteaia arendustegevusse, mille tulemusena on lasteaia juhtimine, arendustegevus ja personalitöö ühtselt mõistetav ja läbipaistev.

Iga rühma õppeaasta eesmärgid kajastuvad rühma tegevuskavas ning on lapsevanemale rühmas kättesaadavad.

 

 

 

Toimetaja: RIINA HEINPÕLD