11.09.18

VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA ÕPPEKAVA

Viljandi Lasteaed Krõllipesa õppekava on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mis on koostatud koolieelse lasteasutuse seaduse, koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ning Viljandi Lasteaed Krõllipesa põhimääruse ja arengukava alusel. Lisaks on kasutatud riikliku õppekava juurde kuuluvaid õpetaja käsiraamatuid: "Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad," "Lapse arengu hindamine ja toetamine," "Üldoskuste areng koolieelses eas" ja "Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus." Lasteasutuse õppekava on õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, milles kajastuvad õppe- ja kasvatuskorralduse eesmärgid, põhimõtted, tööviisid, teemade ulatus, lapse arengu eeldatavad üldoskused ning kokkulepped. Õppekava tagab lastele igakülgse arengu, on paindlik ning toetab lapsevanemaid laste kodusel kasvatamisel ja õpetamisel. Vastavalt võimalustele ja vajadustele on õppekava muudetav, edasiarendatav ja täiustatav dokument. Kooli minev laps, kes on lasteaia õppekava läbinud on kooliküps ja elus hästi hakkama saav.

Tutvu Viljandi Lasteaed Krõllipesa õppekavaga (sh õppetöö korraldus, metoodikad, haridusliku erivajadusega lapse õppe korraldamise põhimõtted, laste arengu jälgimise ja sellest lapsevanemale tagasiside andmise põhimõtted).

 

VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA 2018/2019 ÕPPEAASTA TEEMA, MÄRKSÕNAD JA ÜLDEESMÄRGID 

Aasta teema: „Õpin, Mõtlen, Mõistan"

Õppeaasta märksõnad

 • Laps kui aktiivne osaleja õppeprotsessis: väärtustada lapse isiksust, omaalgatust, suunates  teda läbi mänguliste ning uute tegevuste uurima, avastama ja looma.
 • Lapsesõbralik, mitmekesine, arendav õpi- ja mängukeskkond.
 • Lapse individuaalse arengu ja arengulise erivajaduse toetamine.
 • Praktiliste õuetegevuste läbiviimine.
 • Uue KIK projekti esitamine, projektitegevuste läbiviimine.
 • IKT- vahendite kasutamine õppetegevustes.
 • Infovahetus erinevate huvigruppidega.
 • Kodu ja lasteasutuse koostöö.
 • Hea meeskonnatöö, koostöö, head suhted.
 • Tervise edendamine.
 • Lasteaia hea maine.

2018/2019 õppeaasta üldeesmärgid

Vastavalt lasteaia arengustrateegiale, eelmise õppeaasta töö analüüsile ja sisehindamise tulemustele on 2018/2019 õppeaasta üldeesmärgid järgmised:

 1. Laps omandab teadmisi ümbritsevast keskkonnast läbi mängu ja mänguliste tegevuste, uurides ja ise katsetades, vaadeldes ja mõtestades, matkides ja luues, harjutades ja meelde jättes.
 2. Lapse individuaalsete vajaduste ning võimete märkamine koostöös lastevanemate ja tugispetsialistidega.
 3. Õpi ja -kasvukeskkond toetab laste individuaalset arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks.
 4. Personal on kaasatud erinevate koostöövormide kaudu lasteaia arendustegevusse, mille tulemusena on lasteaia juhtimine, arendustegevus ja personalitöö ühtselt mõistetav, demokraatlik ja läbipaistev.

Iga rühma õppeaasta eesmärgid kajastuvad rühma tegevuskavas ning on lapsevanemale rühmas kättesaadavad.

 

 

 

Toimetaja: RIINA HEINPÕLD