9.08.18

VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA ÕPPEKAVA

Viljandi Lasteaed Krõllipesa õppekava on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mis on koostatud koolieelse lasteasutuse seaduse, koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ning Viljandi Lasteaed Krõllipesa põhimääruse ja arengukava alusel. Lisaks on kasutatud riikliku õppekava juurde kuuluvaid õpetaja käsiraamatuid: "Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad," "Lapse arengu hindamine ja toetamine," "Üldoskuste areng koolieelses eas" ja "Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus." Lasteasutuse õppekava on õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, milles kajastuvad õppe- ja kasvatuskorralduse eesmärgid, põhimõtted, tööviisid, teemade ulatus, lapse arengu eeldatavad üldoskused ning kokkulepped. Õppekava tagab lastele igakülgse arengu, on paindlik ning toetab lapsevanemaid laste kodusel kasvatamisel ja õpetamisel. Vastavalt võimalustele ja vajadustele on õppekava muudetav, edasiarendatav ja täiustatav dokument. Kooli minev laps, kes on lasteaia õppekava läbinud on kooliküps ja elus hästi hakkama saav.

Tutvu Viljandi Lasteaed Krõllipesa õppekavaga (sh õppetöö korraldus, metoodikad, haridusliku erivajadusega lapse õppe korraldamise põhimõtted, laste arengu jälgimise ja sellest lapsevanemale tagasiside andmise põhimõtted).

 

VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA 2017/2018 ÕPPEAASTA TEEMA, ÜLDEESMÄRGID JA MÄRKSÕNAD

Aasta teema: „Mina elan Eestis - Eesti Vabariik 100"

Õppeaasta märksõnad on:

 • Kogu õppeaasta jooksul toimuvad erinevad ettevõtmised, mis tutvustavad lastele EV100 olulisust ja tähtsust läbi Eesti ajaloo, looduse, väljasõidu, teatrietenduse või läbi mõne muu vahva tegevuse (teeme Eestile kingitusi, mängime Eesti muusikat, kasutame Eesti kultuuriteemalisi pilte ja kaunistusi, toimuvad Eesti kultuuri tutvustavad üritused).
 • Laps kui aktiivne osaleja õppeprotsessis: väärtustada lapse isiksust ja omaalgatust, suunates  teda läbi mänguliste ja uute tegevuste uurima, avastama ning looma toetavas ja arendavas keskkonnas.
 • Toetada lapse individuaalse arengu- ja hariduslike erivajadusi.
 • Praktiliste õuetegevuste kavandamine.
 • KIK projekti tegevuste läbiviimine.
 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kasutamine õppetegevustes (Blue-Bot mesilaste komplekt, projektor, kinnistavad õppemängud  jms).
 • Meeskonnatöö, koostöö, head suhted.
 • Olla õppivad, loovad ja hoolivad.

Vastavalt lasteaia arengustrateegiale, eelmise õppeaasta töö analüüsile ja sisehindamise tulemustele on 2017/2018 õppeaasta üldeesmärgid järgmised:

 1. Koostöös motiveeritud meeskonnaga toetada lapsevanemaid laste individuaalsel arengul läbi mängulise, sõbraliku, turvalise, kaasaegse ja jõukohase arengukeskkonna.
 2. Aktiivse, koostöövalmis, ühtseid väärtusi kandva ja tugeva töökultuuriga kollektiivi hoidmine.
 3. Toetada lapse algatus-, mõtlemis- ja analüüsivõimet, tunnustades ja innustades neid tegutsema. Pakkudes lapsesõbralikku, turvalist keskkonda.
 4. Pidevalt arendades tagada laste, perede ja töökollektiivi rahulolu.

 

Määrusega on sätestatud Viljandi Lasteaed Krõllipesa pedagoogilise nõukogu ülesanded ning töökord.

VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA PEDAGOOGILISE NÕUKOGU TÖÖKORD

Toimetaja: RIINA HEINPÕLD