KRÕLLI ÕPPEHOONE 2017/2018 ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRGID

Aasta teema: „Mina elan Eestis - Eesti Vabariik 100"

 1. Toetame lapse kujunemist õppimisvõimeliseks, iseseisvaks, terveks, elurõõmsaks, avatud, loovaks, teistega arvestavaks isiksuseks.

TEGEVUSED EESMÄRKIDE TÄITMISEKS

 • Laps osaledes õppe- ja kasvatustegevuses tunneb rõõmu tegutsemisest.
 • Väärtustame Eestimaad, eesti rahvuskultuuri, traditsioone, oma kodulinna ja ümbritsevat keskkonda.
 • Kasutades kaasaegseid juhendamise ja õpetamise metoodikaid väärtustame koostöös perega positiivseid eluhoiakuid ja isamaalist kasvatust.
 • Õppeprotsessi korraldamisel ja kasvukeskkonna kujundamisel lähtume iga lapse individuaalsetest vajadustest ja loomulikust arengust.
 • Laste arenguliste erivajadustega arvestamine ja lasteaiasisese tugivõrgustiku arendamine laste toetamiseks.
 1. Juhtkonna eestvedamisel toimib kõikides valdkondades väärtuspõhine tegevus, milles osalevad erinevad huvigrupid, kes toetavad lasteaia arengut läbi planeeritud eesmärkide täitmise.

TEGEVUSED EESMÄRKIDE TÄITMISEKS

 • Koos tehes, häid mõtteid ja ideid jagades, üksteist arvestades ning kokkulepetest kinni pidades tagame lasteaia arengu. Kõik Krõllipesa lasteaia töötajad tunnetavad oma panust ja tähtsust lasteaia arengus ning igapäevaelus.
 • Julgustada töötajaid avaldama arvamust (nii positiivset kui negatiivset), sest muutuste toimumisel ja lasteaia arengus on personali ettepanekud ja tähelepanekud väga olulised.
 • Luua  ühinenud lasteaia tegevuses ühtselt mõistetavad arusaamad ja tegutsemiskorrad.
 • Läbi koostöö personali, laste ja lastevanematega on lasteaed tunnustatud ja hea mainega.
 • Lasteaia töökliima on meeldiv ja konstruktiivne. Ühtselt toimiv õpihimuline meeskond on avatud innovaatiliste meetodite, projektide ja infotehnoloogiliste vahendite rakendamisele.
 • Iga rühma õppeaasta eesmärgid kajastuvad rühma tegevuskavas ning on lapsevanemale rühmas kättesaadavad.