2020/21 ÕPPEAASTA TEEMA, ÜLDEESMÄRGID 

Aasta teema: „Heade mõtete ja tegudega muudame iseennast ja maailma"

Õppeaasta märksõnad:

Vastavalt lasteaia arengustrateegiale, eelmise õppeaasta töö analüüsile ja sisehindamise tulemustele on 2020/2021 õppeaasta üldeesmärgid järgmised:

 1. Kasutame ümbritseva maailma tundma õppimiseks loovust, digivõimalusi ja teisi arendavaid meetodeid.
 2. Laps on algatusvõimeline, ettevõtlik, iseseisev ning suudab tegutseda koos kaaslastega.
 3. Lasteaias on loodud lapse arengut toetav, avatud, mitmekülgne ning innustav õpi- ja kasvukeskkond.
 4. Lapse arengu mitmekülgne ning järjepidev jälgimine ja toetamine kodu ja lasteasutuse koostöös.
 5. Huvigruppide kaasamine läbi erinevate koostöövormide toetab laste arengut.
 6. Koostööpartnerite kaasamine on muutnud õppe- ja kasvatustegevused mitmekesiseks.

Eesmärke toetavad tegevused:

 • Digivõimaluste lõimimine õppetöösse.
 • Läbi mängu ja mänguliste tegevuste õppimine ning laste arendamine.
 • Koos tegemise väärtustamine.
 • Laste arengu dokumenteerimine toimub ühtsetel alustel.
 • Avatud  koostöö lastevanematega - lapsevanemate kaasamine õppe- ja kasvatusprotsessi.
 • Laste suhteid ja käitumist reguleerivad rühmas ühiselt koostatud kokkulepped.
 • Õues õppimine ja loodusmatkadel osalemine lasteaia lähiümbruses.
 • Laste loovuse toetamine.
 • Koostöös lastevanematega erinevate ürituste, näituste ja väljapanekute korraldamine.
 • Turvalise ja kaasaegse õpi- ja kasvukeskkonna loomiseks erinevate õpetamismeetodite kasutamine
 • Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, mängu- ja õpikeskkonna kujundamisel rahvuslike elementide kasutamine.
 • Tervisepäevade ja terviseteemade käsitlemine.
 • Koostööpartnerite kaasamine õppe- ja kasvatustegevustesse.

Iga rühma õppeaasta eesmärgid kajastuvad rühma tegevuskavas ning on lapsevanemale rühmas kättesaadavad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRÕLLI  ÕPPEHOONE ÜHISÜRITUSTE KAVA 2020/ 21 õ. a.

Kuu

Üritus

Ürituse sisu

September

Ümbrus ootab avastamist

Tere päev

Traditsiooniline mängupidu „Tere lasteaed!"

Mängupidu „Tere sügis"

Sügismängude hommik õues

Oktoober

Sügise värvid ja võlud

Õuesõpe, matkanädal „Sügisvärvid"

Uurimuslik ja avastuslik õpe läbi looduse.

Krõllimaja spordi- ja liiklusnädal lastele

Spordihommikud.

Liikluspäev õuealal.

November

Pere ja kodu

Isadepäeva nädal

Rühmaüritused isadele.

Kadri- ja mardipäeva tähistamine

Erinevad üritused rühmades.

I advendiküünla süütamine

Jõulurahu väljakuulutamine

Detsember

Muinasjutuline jõuluaeg

Advendiaeg. Advendihommikud rühmades

Erinevad rühmasisesed üritused

Advendiküünla süütamine

Jõulupeod

Erinevad peod ja üritused rühmas, saalis või majast väljas (teatrid, jõulumaad).

Jaanuar

Talve võlud

Õuesõpe, matkanädal 

„Jäljed lumel"

Uurimuslik ja avastuslik õpe läbi looduse.

Matkad talvisesse loodusesse

Veebruar

Pidutseme koos

Krõlli sünnipäevanädal

Krõllimaja 55. sünnipäeva tähistamine

erinevate üritustega. Pidu Krõlliga, õueüritus

Eesti Mäng

Mänguline viktoriin koolieelikutele

Eesti Vabariigi 103. aastapäev

Vabariigi aastapäeva tähistamine lasteaias

Märts

Kevad koputab uksele

Krõllipesa teatrikuu

Erinevate teatrite külastamine. Etendused rühmadelt.

Kevadine mängupidu

„Tere kevad"

Kevadmängude hommik õues

Aprill

Nutikalt terveks

Tervise- ja südamekuu

Spordi- ja terviseteemalised üritused

(hommikvõimlemine, tervisekõnnid ja -matkad)

Õuesõppe, matkanädal 

„Tere kevad"

Uurimuslik ja avastuslik õpe läbi looduse.

Matkad kevadisse loodusesse

Mai

Õitsemise aeg

Emadepäeva tähistamine

Rühmaüritused emadele

Lennupuu istutamine

Kooliminejad lapsed istutavad õuealale puu või põõsa.

Lõpupidu „Hüvasti, lasteaed!"

Koolieelikute lõpupidu.

Lastekaitsepäev lasteaias