2020/2021 ÕPPEAASTA TEEMA,  ÜLDEESMÄRGID

Aasta teema: „Heade mõtete ja tegudega muudame iseennast ja maailma"

Vastavalt lasteaia arengustrateegiale, eelmise õppeaasta töö analüüsile ja sisehindamise tulemustele on 20202021 õppeaasta üldeesmärgid järgmised:

 1. Kasutame ümbritseva maailma tundma õppimiseks loovust, digivõimalusi ja teisi arendavaid meetodeid.
 2. Laps on algatusvõimeline, ettevõtlik, iseseisev ning suudab tegutseda koos kaaslastega.
 3. Lasteaias on loodud lapse arengut toetav, avatud, mitmekülgne ning innustav õpi- ja kasvukeskkond.
 4. Lapse arengu mitmekülgne ning järjepidev jälgimine ja toetamine kodu ja lasteasutuse koostöös.
 5. Huvigruppide kaasamine läbi erinevate koostöövormide toetab laste arengut.
 6. Koostööpartnerite kaasamine on muutnud õppe- ja kasvatustegevused mitmekesiseks.

Eesmärke toetavad tegevused:

 • Digivõimaluste lõimimine õppetöösse.
 • Läbi mängu ja mänguliste tegevuste õppimine ning laste arendamine.
 • Koos tegemise väärtustamine.
 • Laste arengu dokumenteerimine toimub ühtsetel alustel.
 • Avatud  koostöö lastevanematega - lapsevanemate kaasamine õppe- ja kasvatusprotsessi.
 • Laste suhteid ja käitumist reguleerivad rühmas ühiselt koostatud kokkulepped.
 • Õues õppimine ja loodusmatkadel osalemine lasteaia lähiümbruses.
 • Laste loovuse toetamine.
 • Koostöös lastevanematega erinevate ürituste, näituste ja väljapanekute korraldamine.
 • Turvalise ja kaasaegse õpi- ja kasvukeskkonna loomiseks erinevate õpetamismeetodite kasutamine
 • Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, mängu- ja õpikeskkonna kujundamisel rahvuslike elementide kasutamine.
 • Tervisepäevade ja terviseteemade käsitlemine.
 • Koostööpartnerite kaasamine õppe- ja kasvatustegevustesse.

Iga rühma õppeaasta eesmärgid kajastuvad rühma tegevuskavas ning on lapsevanemale rühmas ja e- õppekeskkonnas Stuudium kättesaadavad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÄNGUPESA ÕPPEHOONE ÜHISÜRITUSTE KAVA 2020/ 21 õ. a.

Kuu

Üritus

Ürituse sisu

September

Ümbrus ootab avastamist

Terepäev Mängupesas

Õppeaasta avaüritus õues

Oktoober

Sügise värvid ja võlud

Sügisene metsa- ja spordinädal

Metsas käigud – matkad, sügise ilu uurimine. Orienteerumine „Kohad meie ümber"

Mängupesa sünnipäevanädal

"Nutikalt terveks"

Mängupesamaja 75. sünnipäeva tähistamine erinevate üritustega. Hitsa projekti ühisüritus "Nutikalt terveks"

November

Pere ja kodu

Isadepäeva nädal

Rühmaüritused isadele.

Kadri- ja Mardipäeva tähistamine

Erinevad üritused rühmades

Detsember

Muinasjutuline jõuluaeg

Advendiaeg. Advendihommikud rühmades

Erinevad rühmasisesed üritused

Advendiküünla süütamine

Advendikontsert Jaani kirikus

Kontsert Jaani kirikus

Jõulupeod rühmades

Erinevad peod ja üritused rühmades, saalis või majast väljas. Rahvajuttude ette lugemine.

Jaanuar

Talve võlud

Talvine metsanädal

Metsas käigud – matkad, uurime ja avastame talvist loodust

Veebruar

Pidutseme koos

Eesti Mäng

Mänguline viktoriin koolieelikutele

Eesti Vabariigi 103. aastapäev

Vabariigi aastapäeva tähistamine lasteaias

Märts

Kevad koputab uksele

Krõllipesa teatrikuu

Erinevate teatrite külastamine. Etendused rühmadelt

Emakeelenädal

Räägime ilusas eesti keeles

Kevadine metsanädal

Metsas käigud – matkad, uurime avastame kevadist loodust

Aprill

Nutikalt terveks

Südamekuu

Spordi- ja terviseteemalised üritused

Mai

Õitsemise aeg

Emadepäeva nädal

Rühmaüritused emadele.

Mängupeod Ozobot'i ja Qobo robotitega

Mängupeod 2 - 7 aastastele lastele

Jutuhommikud Makeblock aTiny-ga

Üritused 2 - 5 aastastele lastele

Kooliminejate lõpupeod

Lõpupeod lasteaia saalis või õues

Lastekaitsepäev lasteaias