MIS ON HOOLEKOGU?

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteasutuse personaliga (Koolieelse lasteasutuse seadus).

HOOLEKOGU TÖÖ KORRALDAMINE

  • oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja;
  • õigus on saada lasteaia direktorilt ja linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni;
  • töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt 1 kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

HOOLEKOGU PÄDEVUS

  • kuulab lasteaia direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • teeb lasteaia direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja kaudu lasteaia direktori või õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  • otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või volikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi. 

LASTEAIA EESMÄRGID HOOLEKOGU TÖÖS

1. Lasteaia tegevuse toetamine läbi heategevuse.

2. Turvalise õpi- ja kasvukeskkonna täiendamine ning lastevanemate teadlikkuse tõstmine ja kaasamine ennetustöösse (rühmakoosolekud, info edastamine jne).

3. Õppe- ja kasvatustöö toetamine.

 

VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA ÜLDHOOLEKOGU LIIKMED 2019/20

Jana Seeba 

Üldhoolekogu esimees

janaseeba@gmail.com

Maarja Zelinski Üldhoolekogu aseesimees maarja.zelinski@gmail.com
Liis Mutle Krõlli õppehoone esindaja sanderls@hot.ee
Agne Närripä Krõlli õppehoone esindaja  agnenarripa@gmail.com
Margus Suigusaar Krõlli õppehoone esindaja margus.suigusaar@gmail.com
Marja-Liina Talimaa Mängupesa õppehoone esindaja marjaliina@hotmail.com
Malle Blitner    Mängupesa õppehoone esindaja mblitner@gmail.com
Kristel Sinmets Mängupesa õppehoone esindaja kristel861@hotmail.com
Renate Hunt Krõlli õppehoone õpetajate esindaja renate.hunt@krollipesa.ee
Reet Pajumägi

Mängupesa õppehoone õpetajate esindaja

reet.pajumagi@krollipesa.ee

 

KRÕLLI ÕPPEHOONE HOOLEKOGU LIIKMED

Maarja Zelinski Hoolekogu esimees, Sipsikute rühma esindaja maarja.zelinski@gmail.com
Kristina Pääsukene Lepatriinude rühma esindaja kristina.paasukene@gmail.com
Agne Närripä Muumide rühma esindaja agnenarripa@gmail.com
Liis Mutle Mõmmide rühma esindaja sanderls@hot.ee
Ruth Marandi Pokude rühma esindaja Ruth.Marandi@vau.ee
Margus Suigusaar Naksitrallide rühma esindaja margus.suigusaar@gmail.com
Renate Hunt Õpetajate esindaja renate.hunt@krollipesa.ee

 

MÄNGUPESA ÕPPEHOONE HOOLEKOGU LIIKMED

Jana Seeba

Hoolekogu esimees, Männikäbide rühma esindaja

janaseeba@gmail.com

Kristel Sinmets Pärnaõite rühma esindaja kristel861@hotmail.com
Liina Sirol Kuusekäbide rühma esindaja liinas3011@gmail.com
Liisi Rähn     

Kaseurbade rühma esindaja

liisi.rahn.003@mail.ee
Malle Blitner               Pajutibude rühma esindaja mblitner@gmail.com
Margus Väälamnn Tammetõrude rühma esindaja margus.vaalmann@gmail.com
Egon Sarv Lepakäbide rühma esindaja agne.sarv@gmail.com
Karen Jaanov Pähklite rühma esindaja jaanovkaren@gmail.com
Kertu Reinsalu Pihlamarjade rühma esindaja kertu.reinsalu@mail.ee
Marja-Liina Talimaa Kastanite rühma esindaja marjaliina@hotmail.com
Reet Pajumägi Õpetajate esindaja reet.pajumagi@krollipesa.ee