Vastavalt avaliku teabe seadusele (https://www.riigiteataja.ee/akt/13202246?leiaKehtiv) peab kohaliku omavalitsuse asutus avalikustama veebis oma dokumendiregistri. Viljandi Lasteaed Krõll dokumendiregistrisse kantakse lasteaeda saabunud ja lasteaias loodud dokumendid.

Viljandi Lasteaed Krõllipesa DOKUMENDIREGISTER