28.09.20

Arengukava on dokument, mis määrab lasteaia arenduse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra. Arengukava ülesanne on tagada lasteaia tasakaalustatud areng, juhtimise järjepidevus ning huvigruppide kindlustunne.
Arengukava on aluseks lasteaia aasta tegevuskava ja eelarve projekti koostamisel.

Lasteaia arengukava koostamisel on lähtutud:

  • Viljandi Lasteaed Krõllipesa 2017 - 2020 a arengukava analüüsist, sisehindamise aruannetest;
  • 2018 a lapsevanemate ja personali rahulolu-uuringute analüüsist;
  • 2020 aastal läbiviidud Viljandi Lasteaed Krõllipesa Krõlli ja Mängupesa õppehoone lastevanemate fookusrühma intervjuudest ja hoolekogude SWOT– analüüsidest;
  • Viljandi Linna kehtivast arengukavast.

Arengukava koostamise protsessis osalesid Viljandi Lasteaia Krõllipesa juhtkond, õpetajad, töötajad ning lapsevanemad läbi hoolekogu ja lastevanemate fookusgrupi tegevuse. Kaasatud olid Viljandi linna Kinnisvara haldusamet ja Infotehnoloogia arendusspetsialistid.

Viljandi Lasteaed Krõllipesa arengukava on koostatud järgnevaks kolmeks aastaks kuni aastani 2023. Arengukava väljendab seda, millisena näevad organisatsiooni liikmed lasteaeda kolme aasta pärast. Arengukava on abiks püstitatud eesmärkide ja tegevuste pidevaks ja sihikindlaks elluviimiseks ning on tihedalt seotud lasteaia õppekavaga ning sisehindamise korraga. Arengukava on aluseks lasteaia õppeaasta tegevuskava ja rühmade tegevuskavade ning eelarve koostamisele, investeeringute kavandamisele ja nende jaoks rahaliste ning muude vahendite taotlemisele.

Viljandi Lasteaia Krõllipesa arengukavaga saate tutvuda SIIN

Toimetaja: RIINA HEINPÕLD