KRÕLLIPESA LASTEAED tegutseb kahes õppehoones:

 

             KRÕLLI ÕPPEHOONE - Aadress: Kagu 9, Viljandi, 71013

 

 

 

          MÄNGUPESA ÕPPEHOONE -  Aadress: Riia mnt. 30, Viljandi, 71010

 

Viljandi Lasteaed Krõllipesa on ühtse organisatsioonina tegutsev koolieelne lasteasutus, mis asub 2 õppehoones (Krõll ja Mängupesa õppehoone), milles on 19 rühma, kohti 339-le lapsele. Lasteaia tegevuse eesmärgiks on võimaldada lastele hoidu ja alushariduse omandamist alates 1,5 eluaastast kuni koolikohustuse tekkimiseni. Lasteaias töötab 11 rühma ühe õpetaja süsteemis (üks õpetaja ja kaks õpetaja assistenti). Põhitähelepanu on suunatud laste ja täiskasvanute suhtarvule. Lasteaial on olemas oma logo, rühma tunnussalmid/laulud ja rühma logod/maskotid. Lasteaia muudavad eriliseks pikaajalised traditsioonid. Õppehoonepõhiselt tähistatakse traditsioonilisi rahvakalendri tähtpäevi ja riiklikke pühi. Tähtsal kohal on õuesõpe ja keskkonnakasvatus ning peame oluliseks arendada lastes mänguliselt eluks vajalikke MATIK- oskuseid, kasutades selleks valdkondade lõimitud õpet, kus kesksel kohal on loovus, probleemide lahendamine ja koostöö. Pöörame olulist tähelepanu laste liikluskasvatusele, mis on eesmärgistatud, süsteemne ja integreeritud protsess, mille tulemusena laps omandab ohutuks liiklemiseks vajalikud teadmised, oskused ja harjumused. Lasteaed on liitunud „Kiusamisest vaba lasteaed" metoodikaga, mille läbi luuakse kiusamist ennetav käitumiskultuur – üksteist arvestav ja kaasav suhe, hooliv, salliv ning austav suhtumine üksteisesse. Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku, kus toimub tervisedendamisalane tegevus ja on suunatud laste ning personali tervise parendamisele. Lasteaed on avatud uutele ja innovaatilistele ideedele ning tunneb rõõmu loovast tegevusest. Hindame ja väärtustame erinevaid metoodikaid ja õpetamisviise (J. Käisi metoodika, Hea Algus jne).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------